SZUKAJ

Naciśnij ENTER, aby wyszukać lub ESC, aby wyjść

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dlaczego pojawia się to zawiadomienie

ONE CLICK TILES S.R.L.  (dalej również „Firma” lub „Właściciel”) zobowiązuje się do poszanowania i ochrony Twojej prywatności i chce, abyś czuł się bezpiecznie zarówno wtedy, gdy po prostu przeglądasz stronę, jak i wtedy, gdy zdecydujesz się zarejestrować, podając nam swoje dane osobowe w celu skorzystania z usług udostępnionych Użytkownikom i/lub Klientom. Na stronie Spółka zamierza przedstawić niektóre informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników, którzy odwiedzają lub konsultują stronę internetową dostępną drogą elektroniczną pod adresem www.onetile.it („Strona”). Informacje te dotyczą wyłącznie strony internetowej Spółki, a nie innych stron, które użytkownik może odwiedzić za pośrednictwem linków (w tym celu należy zapoznać się z ich polityką prywatności). Powielanie lub wykorzystywanie stron, materiałów i informacji zawartych w Witrynie, w jakikolwiek sposób i na jakichkolwiek nośnikach, nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Kopiowanie i/lub drukowanie wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego jest dozwolone (w przypadku pytań i wyjaśnień prosimy o kontakt z Firmą za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych). Inne wykorzystanie treści, usług i informacji zawartych na witrynie jest niedozwolone.   

W odniesieniu do oferowanych treści i dostarczanych informacji Firma dołoży wszelkich starań, aby zawartość Witryny była w miarę aktualna i sprawdzona, nie oferując jednak żadnych gwarancji co do adekwatności, dokładności lub kompletności dostarczanych informacji i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach podanych na Witrynie.

Pochodzenie - dane z przeglądarki

Spółka informuje, że dane osobowe podane przez Użytkownika i pozyskane w momencie składania prośby o informację i/lub kontakt, rejestracji na stronie internetowej oraz korzystania z usług za pośrednictwem smartfona lub innego narzędzia służącego do dostępu do Internetu, a także dane niezbędne do świadczenia takich usług, w tym dane z przeglądarki oraz dane służące do ewentualnego zakupu produktów i usług oferowanych przez Spółkę, ale także wyłącznie tzw. dane z przeglądania strony internetowej przez Użytkowników, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi strony internetowej gromadzą podczas normalnego funkcjonowania niektóre dane osobowe, których przekazywanie jest związane z korzystaniem z Internetu. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników jako przeglądających. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera internetowego, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer internetowy (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia poprawności działania strony internetowej Spółki. Należy zauważyć, że wyżej wymienione dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych na szkodę strony internetowej Firmy lub innych stron internetowych z nią połączonych albo powiązanych: z wyjątkiem tej możliwości, obecnie dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane przez okres dłuższy niż kilka dni.

Pochodzenie - dane dostarczone przez użytkownika

Firma gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu dostarczania produktów i usług oferowanych na Stronie lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. W odniesieniu do niektórych konkretnych Usług, Produktów, Promocji itp. Firma może przetwarzać Państwa dane również w celach komercyjnych. W takich przypadkach wymagana będzie konkretna, odrębna, opcjonalna i zawsze odwoływalna zgoda w sposób i pod adresem wskazanym poniżej. 

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane w określonej sekcji Witryny, a także wypełnianie kwestionariuszy (np. formularzy), komunikacja za pośrednictwem czatu, powiadomienia push za pośrednictwem APP, sieci społecznościowych, centrów obsługi telefonicznej itp. wiąże się z późniejszym pozyskaniem niektórych Państwa danych osobowych, w tym danych zebranych podczas korzystania z Aplikacji i powiązanych usług, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytania. Należy również pamiętać, że gdy użytkownik korzysta z połączenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do treści i usług cyfrowych oferowanych bezpośrednio przez Spółkę lub naszych Partnerów, może być konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika takim stronom trzecim. Należy pamiętać, że użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny lub połączyć się z obszarami, w których może mieć możliwość zamieszczania informacji za pomocą blogów lub tablic ogłoszeń, komunikowania się z innymi, na przykład za pośrednictwem strony Firmy na Facebooku®, LinkedIn®, YouTube® i innych portalach społecznościowych, recenzowania produktów i ofert oraz zamieszczania komentarzy lub treści. Przed wejściem w interakcję z tymi obszarami zachęcamy do uważnego przeczytania Ogólnych Warunków Użytkowania, pamiętając, że w pewnych okolicznościach informacje, które publikujesz, mogą być przeglądane przez każdego, kto ma dostęp do Internetu, a wszelkie informacje, które zamieszczasz w swoich publikacjach, mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez osoby trzecie.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane są przetwarzane w celach:
  1. ściśle związanych i niezbędnych do rejestracji na stronie www.onetile.it do strony internetowej, do usług i/lub Aplikacji opracowanych lub udostępnionych przez Firmę, do korzystania z odpowiednich usług informacyjnych, do zarządzania prośbami o kontakt lub informacje, do zakupu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Firmy;
  2. do działań pomocniczych związanych z zarządzaniem prośbami Użytkowników/Klientów i wysyłaniem informacji zwrotnych, które mogą obejmować przesyłanie materiałów promocyjnych; w celu realizacji zamówienia zakupu oferowanych produktów i usług, w tym aspektów związanych z płatnością kartą kredytową, zarządzania przesyłkami, ewentualnego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego dla zakupów na odległość, aktualizacji informacji o dostępności produktów i usług czasowo niedostępnych;
  3. związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów unijnych i krajowych, ochroną porządku publicznego, wykrywaniem i ściganiem przestępstw;
  4. marketingu bezpośredniego, tj. wysyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynku lub komunikacji handlowej produktów i/lub usług oferowanych przez Spółkę; Działalność ta może dotyczyć również produktów i usług Spółek z Grupy Kapitałowej Spółki i być realizowana poprzez wysyłanie materiałów reklamowych/informacyjnych/promocyjnych i/lub zaproszeń do udziału w inicjatywach, wydarzeniach i ofertach mających na celu nagradzanie użytkowników/klientów, realizowanych metodami tradycyjnymi (np. zwykła poczta i/lub połączenia operatorskie), bądź z wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów kontaktu (np. SMS i/lub MMS, połączenia telefoniczne bez udziału operatora, e-mail, faks, aplikacje interaktywne), zgodnie z art. 130 ust. 1 i 2 rozp. z mocą ustawy nr 196/03 z późniejszymi zmianami.
Przekazanie danych do celów, o których mowa w punktach 1), 2) i 3), związanych z fazą przedumowną i/lub umowną lub funkcjonalnych na wniosek użytkownika albo przewidzianych w szczególnym przepisie prawa, jest obowiązkowe, w przeciwnym razie nie będzie możliwe otrzymanie informacji i dostęp do żądanych usług; w odniesieniu do punktu 4) niniejszej Informacji, zgoda na przetwarzanie danych przez użytkownika/klienta jest dobrowolna i nieobowiązkowa i może być zawsze odwołana bez żadnych konsekwencji dla możliwości korzystania z produktów i usług, z wyjątkiem braku możliwości informowania użytkowników/klientów przez Firmę o nowych inicjatywach lub specjalnych promocjach lub korzyściach, które mogą być dostępne.

Firma może wysyłać informacje handlowe dotyczące produktów i/lub usług podobnych do tych już dostarczonych, zgodnie z Dyrektywą 2002/58/UE, korzystając z adresu e-mail lub adresu fizycznego podanego przez użytkownika przy takich okazjach, którym użytkownik może się sprzeciwić, korzystając z metod i adresów podanych poniżej.

Sposoby, logika przetwarzania, czas przechowywania i środki bezpieczeństwa

Przetwarzanie danych odbywa się również za pomocą środków elektronicznych lub zautomatyzowanych i jest wykonywane przez Firmę i/lub osoby trzecie, z których pomocy Firma może korzystać w celu przechowywania, zarządzania i przesyłania danych. Przetwarzanie danych będzie prowadzone z logiką organizacji i opracowania Państwa danych osobowych, również związanych z logami pochodzącymi z dostępu i korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Internetu, produktów i usług wykorzystywanych w wyżej wymienionych celach oraz w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach.  

W odniesieniu do bezpieczeństwa danych, w sekcjach strony internetowej przeznaczonych dla poszczególnych usług, na których dane osobowe przeglądającego użytkownika są wymagane, dane są szyfrowane za pomocą technologii bezpieczeństwa Secure Sockets Layer, w skrócie SSL. Technologia SSL szyfruje informacje przed ich wymianą przez Internet pomiędzy komputerem użytkownika a centralnymi systemami Firmy, czyniąc je niezrozumiałymi dla osób nieuprawnionych i gwarantując w ten sposób poufność przekazywanych informacji; ponadto transakcje dokonywane za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych są realizowane bezpośrednio za pomocą platformy dostawcy usług płatniczych (PSP), a Firma zachowuje jedynie minimalny zestaw informacji niezbędnych do zarządzania ewentualnymi sporami. W odniesieniu do ochrony danych osobowych użytkownik/klient jest proszony, zgodnie z art. 33 RODO/GDPR, o powiadomienie Firmy o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogłyby prowadzić do potencjalnego naruszenia danych osobowych (data breach) w celu umożliwienia natychmiastowej oceny i podjęcia możliwych działań przeciwdziałających takiemu zdarzeniu poprzez wysłanie komunikatu na adres privacy@onetile.it lub kontakt z Działem Obsługi Klienta. Środki zastosowane przez Firmę nie zwalniają Klienta z obowiązku zwracania niezbędnej uwagi na używanie tam, gdzie jest to wymagane, haseł/PIN-ów o odpowiedniej złożoności, które musi okresowo aktualizować, zwłaszcza jeśli uważa, że zostały zhakowane/znane przez osoby trzecie, jak również starannie je przechowywać i uniemożliwiać dostęp do nich osobom trzecim, w celu uniknięcia niewłaściwego i nieuprawnionego użycia.

Pliki cookie

Plik cookie to krótki ciąg tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki użytkownika i może być przechowywany na jego komputerze (ewentualnie na smartfonie/tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzysta, aby uzyskać dostęp do Internetu); dzieje się tak zazwyczaj przy każdej wizycie na stronie internetowej.
 
Używamy plików cookie do różnych celów, aby zapewnić Państwu szybką i bezpieczną obsługę cyfrową, na przykład poprzez umożliwienie utrzymania połączenia z bezpiecznym obszarem podczas przeglądania stron witryny.   Pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu końcowym nie mogą być wykorzystywane do pobierania żadnych danych z Państwa dysku twardego, przesyłania wirusów komputerowych ani do identyfikacji i wykorzystywania Państwa adresu e-mail. Każdy plik cookie jest unikalny w odniesieniu do przeglądarki i urządzenia, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z Aplikacji firmowej. Ogólnie rzecz biorąc, celem plików cookie jest poprawa działania Witryny i doświadczenia użytkownika podczas korzystania z niej, chociaż pliki cookie mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam (jak wyszczególniono poniżej). Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookie i jak działają, można znaleźć na stronie internetowej „Wszystko o plikach cookie”  http://www.allaboutcookies.org.
 
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, należy zapoznać się z strona dedykowana.

Zakres komunikacji i przekazywania danych

Dla realizacji powyższych celów Firma może przekazywać i przetwarzać, we Włoszech i za granicą, dane osobowe użytkowników/klientów osobom trzecim, z którymi utrzymujemy stosunki, w przypadku, gdy te osoby trzecie świadczą usługi na nasze zlecenie. Przekażemy tym stronom trzecim wyłącznie informacje niezbędne do wykonania żądanych usług, podejmując wszelkie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli jest to konieczne do zarządzania Państwa stosunkiem umownym. W takim przypadku odbiorcy danych będą podlegać zobowiązaniom w zakresie ochrony i bezpieczeństwa równoważnym z tymi, które gwarantuje administrator danych. W przypadku korzystania z usług oferowanych bezpośrednio przez Partnerów przekażemy jedynie dane ściśle niezbędne do ich realizacji. W każdym przypadku przekazywane będą tylko dane niezbędne do realizacji zamierzonych celów, a w razie potrzeby zastosowane zostaną gwarancje mające zastosowanie do przekazywania danych do krajów trzecich. Możemy również ujawnić dane osobowe naszym dostawcom usług handlowych, w celach marketingowych, którzy w tym celu zostali wyznaczeni jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom publicznym i władzom w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych lub ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko stronie internetowej, jak również przekazywane lub przydzielane przez osoby trzecie (w charakterze procesorów danych lub, w przypadku dostawców usług komunikacji elektronicznej, niezależnych administratorów danych), które świadczą usługi komputerowe i telekomunikacyjne (np. usługi hostingowe, zarządzanie i rozwój strony internetowej) i które Firma wykorzystuje do wykonywania zadań i działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, które są również niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Podmioty należące do powyższych kategorii działają jako odrębni Administratorzy Danych lub jako Administratorzy wyznaczeni w tym celu przez Firmę.  

Dane osobowe mogą być również ujawnione pracownikom/konsultantom Firmy, którzy zostali specjalnie przeszkoleni i wyznaczeni jako osoby przetwarzające dane.  

Kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane, są dostępne po skontaktowaniu się z Firmą pod adresami podanymi poniżej.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw przyznanych mu przez prawo:
  1. w tym prawa do dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania dowodów dotyczących celów realizowanych przez Administratora Danych, kategorii danych, odbiorców, którym mogą być one przekazywane, obowiązującego okresu przechowywania, istnienia zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji;
  2. do niezwłocznego uzyskania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika;
  3. do uzyskania, w przewidzianych przypadkach, usunięcia swoich danych;
  4. do uzyskania ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec tego przetwarzania, jeśli jest to możliwe;
  5. do żądania przeniesienia danych, które dostarczyli Państwo Firmie, tj. do otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w tym w celu przekazania tych danych innemu administratorowi danych, w granicach i z ograniczeniami przewidzianymi w art. 20 RODO/GDPR;
Ponadto mogą Państwo złożyć skargę do Gwaranta ds. Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO/GDPR.  

W przypadku przetwarzania, o którym mowa w pkt 4), Klient zawsze może cofnąć zgodę i skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (w formie tradycyjnej i zautomatyzowanej). Sprzeciw, w braku jakichkolwiek przeciwwskazań, będzie odnosił się zarówno do tradycyjnej, jak i zautomatyzowanej komunikacji.

Administrator danych

Administratorem danych, zgodnie z art. 4 RODO/GDPR jest spółka ONE CLICK TILES S.R.L., VIA EUGENIO MONTALE, 2 – 25087 SALO' (BS) NR VAT: 03929610982 - NIP: 03929610982
 
Powyższe uprawnienia mogą być realizowane na wniosek osoby, której dane dotyczą w sposób ogłoszony przez Biuro Obsługi Klienta lub na stronie internetowej Spółki lub pisząc na adres: Matteo Durante (privacy@onetile.it).  

Korzystanie z Witryny, w tym z tej przeznaczonej na tablety i/lub smartfony, przez Klienta i/lub Użytkownika oznacza pełną znajomość i akceptację treści i wszelkich wskazówek zawartych w niniejszej wersji noty informacyjnej opublikowanej przez Firmę w momencie dostępu do witryny. Firma informuje, że niniejsza nota informacyjna może zostać zmieniona bez uprzedzenia i dlatego zalecamy okresowe zapoznawanie się z jej treścią.
Administratorem danych jest
ONE CLICK TILES S.R.L.
Nota informacyjna została zaktualizowana w dniu 29/07/2021 r.