0
OneTile Experience
0
background
Wpisz nazwę serii lub kod produktu

Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów, skontaktuj się z nami w celu konsultacji

Skontaktuj się z nami
0

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG

Ostatnia aktualizacja 08.07.2018 r.
KLIENCI witryny ONETILE.IT powinni uważnie zapoznać się z poniższymi ogólnymi warunkami umownymi przed zakupem na stronie ONETILE.IT zarządzanej przez spółkę ONE CLICK TILES S.R.L.
Siedziba: Via Eugenio Montale, 2- 25087 Salo' - Brescia 
NIP i NR VAT: 03929610982 
Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców w Brescii: REA 574792 
Kapitał zakładowy: 20.000 EUR całk. wpł.
Warunki dotyczą wszystkich użytkowników, zakup oznacza akceptację tych warunków, które są zawsze dostępne na stronie ONETILE.IT i można się z nimi zapoznać przed zawarciem umowy. (Art. 1341 k.c.).

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Należność za zamówienie można uregulować za pośrednictwem następujących systemów płatności:
PRZELEW BANKOWY :
WŁAŚCICIEL RACHUNKU ONE CLICK TILES SRL 
BANCO BPM
BRESCIA
IBAN: IT 04 K 05034 11200 000000022485
SWIFT CODE: BAPP IT21 AF0

PAYPAL, NA ADRES —> INFO@ONETILE.IT

STRIPE

ODSTĄPIENIE

Jeżeli klient jest KONSUMENTEM, to zgodnie z Kodeksem Konsumenckim, ma 14 (czternaście) dni na odstąpienie od Umowy, bez konieczności podawania przyczyny, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 1 Kodeksu Konsumenckiego, licząc od momentu fizycznego dostarczenia towaru lub ostatniej partii, jeżeli przesyłka jest podzielona na kilka dostaw.
KLIENT musi poinformować ONE CLICK TILES S.R.L. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w terminach określonych w poprzednim ustępie: a) korzystając z formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku I, część B Kodeksu Konsumenckiego; lub b) przedstawiając ONE CLICK TILES S.R.L. jakiekolwiek inne wyraźne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Przy ocenie standardów jakościowych sprzedający będzie się odwoływał do wskazań producenta towaru. Kupujący jest zobowiązany do jak najdokładniejszego udokumentowania wad za pomocą nagrań wideo lub zdjęć.

GWARANCJA SPRZEDAWCY DLA NABYWCÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Spółka ONE CLICK TILES S.R.L. udzieli, w odniesieniu do Produktów zakupionych przez Klienta będącego konsumentem, ustawowej gwarancji zgodności na warunkach i zasadach określonych w art. 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego.
W szczególności, uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji mogą być realizowane pod warunkiem, że Produkty zostały użyte prawidłowo, z należytą starannością i zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z załączonymi wskazówkami, jak również po przedstawieniu przez Klienta otrzymanego wraz z nimi dowodu dostawy oraz wskazaniu numeru zamówienia. Koszty związane ze zwrotem produktów w wyniku skorzystania z gwarancji ponosi Konsument. Uprawnienia konsumenta będącego Klientem z tytułu rękojmi są określone w przepisach prawa zgodnie z art. 132 Kodeksu Konsumenckiego, o których mowa poniżej:
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny, zgodnie z art. 130, gdy brak zgodności ujawni się w ciągu dwóch lat od dostawy towaru.
2. Konsument traci prawa przewidziane w art. 130 ust. 2, jeżeli nie zgłosi sprzedawcy niezgodności w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia wady. Zawiadomienie nie jest konieczne, jeśli sprzedawca przyznał się do istnienia wady lub ją ukrył.
O ile nie zostanie udowodnione inaczej, domniemywa się, że brak zgodności, który uwidoczni się w ciągu sześciu miesięcy od dostawy towarów, istniał już w tym dniu, chyba że takie domniemanie nie da się pogodzić z właściwościami towarów lub charakterem braku zgodności. Powództwo mające na celu powołanie się na wady, które nie zostały podstępnie zatajone przez sprzedawcę, przedawnia się w terminie dwudziestu sześciu miesięcy od wydania towarów; jednakże konsument, który został wezwany do wykonania umowy, może nadal dochodzić praw, o których mowa w art. 130 ust. 2, o ile zawiadomi o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia i przed upływem terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

GWARANCJA SPRZEDAWCY DLA PROFESJONALNYCH NABYWCÓW

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące klientom profesjonalnym, czyli takim, którzy nie są konsumentami, regulują normy Kodeksu cywilnego obowiązujące w zakresie umów sprzedaży. W każdym przypadku wszelkie roszczenia z tytułu wad lub usterek, które nie są rozpoznawalne lub wyraźnie akceptowane przez nabywcę, nawet jeśli wynikają z opakowania wysłanych towarów, muszą być otrzymane na piśmie przez ONE CLICK TILES S.R.L., w ciągu 8 dni od wykrycia wad. Do reklamacji wad Klient musi dołączyć zdjęcia przedstawiające uszkodzenia towaru.
Jeżeli sprzedany produkt jest wadliwy, firma ONE CLICK TILES S.R.L. zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi częściowego zwrotu ceny zakupu w stopniu odpowiadającym wadze stwierdzonej wady albo wymianę produktu. Ta ostatnia opcja jest wykluczona w przypadku drobnych wad, które nie wpływają w żaden sposób na przeznaczenie lub wygląd zewnętrzny Produktu.
Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym i/lub nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją i dlatego firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania. Ponadto firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody w odniesieniu do osób albo mienia, wynikające z nieprawidłowego działania produktów.

SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE PRÓBKI TYPU

PRODUKTY muszą być zgodne z próbką dostarczoną przez sprzedawcę, zgodnie z art. 1522 ust. 2 włoskiego kodeksu cywilnego. W szczególności nie stanowią rozbieżności różnice w następujących cechach: cieniowanie, żyłkowanie i sęki, natomiast wykończenie i kolor są uważane za istotne.
 

SĄD I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza umowa podlega prawu włoskiemu, w szczególności obowiązującemu kodeksowi cywilnemu oraz kodeksowi konsumenckiemu (rozporządzenie z mocą ustawy nr 206/2005 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) oraz rozporządzeniu z mocą ustawy nr 70/2003 o handlu elektronicznym. Sądem właściwym jest sąd w Brescii, bez uszczerbku dla zasad przewidzianych dla umów zawieranych przez konsumentów. W przypadku anulowania lub nieskuteczności jednej lub więcej klauzul umowa pozostaje ważna w pozostałej części. Spółka ONE CLICK TILES S.R.L. zastrzega sobie prawo do zmiany, w całości lub w części, niniejszych warunków, które będą obowiązywać po upływie 15 dni od ich opublikowania.

SPORY

Zgodnie z treścią art. 14 rozporządzenia UE nr 524/2013, konsumenci zamieszkali w krajach należących do Unii Europejskiej są niniejszym informowani, że w celu rozstrzygania sporów związanych z niniejszą umową i usługami online oferowanymi przez tę stronę, istnieje możliwość skorzystania z procedury ODR (Online Dispute Resolution), udostępnionej przez Komisję Europejską, do której można uzyskać dostęp pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Zgodnie z postanowieniami ww. przepisów informuje się również, że adres e-mail spółki ONE CLICK TILES S.R.L. jest następujący: matteo.durante@onetile.it

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Obrazy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością intelektualną firmy ONE CLICK TILES S.R.L. Nazwa onetile.it oraz znak towarowy ONE CLICK TILES S.R.L. są chronione przez Kodeks Własności Przemysłowej. Niewłaściwe użycie znaku towarowego ONE CLICK TILES S.R.L. lub jakiejkolwiek innej treści znajdującej się na stronie internetowej jest surowo zabronione. Spółka ONE CLICK TILES S.R.L. będzie stanowczo dochodzić swoich praw własności intelektualnej przy najściślejszym zastosowaniu prawa, włącznie z odwołaniem się do postępowania karnego w przypadku poważnych wykroczeń. KLIENT ma prawo dostępu do strony w celu konsultacji i dokonywania zakupów. Niedozwolone jest jakiekolwiek inne wykorzystanie, w szczególności komercyjne, strony lub jej zawartości. Integralność elementów strony, zarówno audio, jak i wizualnych, oraz związanej z nimi technologii.

LINKI OSÓB TRZECICH

Strona ONETILE.IT może zawierać linki do stron producentów lub osób trzecich, które nie są obecne na stronie ONETILE.IT, firma ONE CLICK TILES S.R.L. nie ma kontroli nad ich treścią i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wynikać z treści tych stron lub z polegania na usługach albo produktach wskazanych na tych stronach w wyniku informacji w nich zawartych, radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności tych stron.

WYSYŁKA I ODBIÓR

Przewoźnik, nabywca jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania, nie później niż w ciągu 7 dni, o wszelkich wadach (pęknięcie lub braki) powstałych w wyniku transportu wraz ze zdjęciami i odpowiednią dokumentacją.